top of page

INFOR FINANCIAL MANAGEMENT

Infor SunSystems

Infor Q&A

Infor d/EPM

Infor XM

Infor Birst

Infor SunSystems là một hệ thống quản lý tài chính bao gồm Sổ cái, Tài khoản phải trả, Tài khoản phải thu và Tài sản cố định. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp các mô-đun mở rộng như Bán, Mua và Hàng tồn kho.

Tổng quan

Infor Q & A là một Công cụ Excel bổ trợ để trích xuất và định dạng dữ liệu từ SunSystems. Nó là một công cụ hữu ích cho người dùng để chuẩn bị báo cáo.

Tổng quan

Infor Dynamic Enterprise Performance Management (Infor d / EPM) cung cấp khả năng quản lý hiệu quả tài chính và kinh doanh thông minh.

Tổng quan
Tổng quan

Quản lý chi phí đi lại và chi phí với phần mềm dựa trên đám mây mạnh mẽ, Quản lý chi phí.

Nền tảng phân tích và thông minh kinh doanh thế hệ mới

Tổng quan
bottom of page