top of page

Đào tạo

Tổng quan

Một chương trình đào tạo hiệu quả làm tăng sự hòa nhập của người dùng, cải thiện thành công của doanh nghiệp và tăng hiệu quả cho phần mềm của doanh nghiệp.

  • Chúng tôi tùy chỉnh các khóa đào tạo người dùng một cách phù hợp để đạt được áp dụng nhanh chóng của người dùng và để đảm bảo nhân viên của bạn sử dụng đầy đủ chức năng vốn có cho giải pháp mới của doanh nghiệp.

  • Người dùng sẽ có được sự hiểu biết vững chắc về việc điều hướng hệ thống, cách thực hiện các hoạt động hàng ngày và hàng tháng trong hệ thống, cũng như nhiệm vụ và trách nhiệm của họ trong việc quản lý toàn bộ hệ thống.

Khả năng

Giving a Presentation
bottom of page