top of page

Đánh giá hệ thống

Tổng quan

Đánh giá quy trình kinh doanh có thể được thực hiện như một dự án độc lập hoặc là bước đầu tiên trong triển khai các giải pháp. Nó bao gồm đánh giá chuyên sâu về các quy trình hiện tại của doanh nghiệp và am hiểu các yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Đánh giá quy trình kinh doanh sẽ giúp xác định bất kỳ rủi ro nào khi triển khai quy trình hoặc hệ thống mới, sẽ giúp xác định phạm vi và ước tính chính xác chi phí thực hiện và có thể thiết lập các kỳ vọng thực tế của dự án trước khi bắt đầu.

  • Trong quá trình đánh giá quy trình kinh doanh, chúng tôi sẽ xác định các khu vực kém hiệu quả và đề xuất các quy trình kinh doanh nhằm tối đa hóa khả năng của giải pháp quản lý doanh nghiệp của bạn.

Khả năng

Startup Development Team
bottom of page