top of page

MICROSOFT BUSINESS INTELLIGENCE

Kiến tạo văn hóa dựa trên dữ liệu với Power BI

Phân tích ở quy mô từ cá nhân đến doanh nghiệp

Giảm chi phí gia tăng, độ phức tạp và rủi ro bảo mật của nhiều giải pháp với nền tảng phân tích quy mô từ các cá nhân đến toàn bộ tổ chức. (Nguồn: Microsoft)

Sử dụng các công cụ thông minh để có kết quả mạnh mẽ

Tìm và chia sẻ những hiểu biết có ý nghĩa với hàng trăm trực quan hóa dữ liệu, khả năng AI tích hợp, tích hợp Excel chặt chẽ và các trình kết nối dữ liệu tùy chỉnh và dựng sẵn. (Nguồn: Microsoft)

Giúp bảo vệ dữ liệu phân tích của bạn

Có được khả năng phân loại độ nhạy và ngăn ngừa mất dữ liệu hàng đầu để giúp giữ an toàn cho dữ liệu của bạn và tuân thủ ngay cả khi nó được xuất. (Nguồn: Microsoft)

bottom of page